Договір підряду (прибирання снігу з даху)

Договір підряду № __.

м. ___________         від _____20__ р.

(Назва підприємства)______________, іменоване надалі ” ЗАМОВНИК”, в особі Генерального директора __________, того, що діє на підставі Статуту, з одного боку і (Назва підприємства)______________, що іменується надалі ” ПІДРЯДНИК”, в особі Генерального директора __________, з іншого боку, уклали цей договір про нижченаведене:

1.    Предмет договору.

За даною угодою  Підрядник  зобов’язується  виконати  за завданням Замовника роботи по очищенню периметра покрівлі об’єкту від снігу на відстані 1,5 метра від краю, у кількості 4 чищень в місяць на вимогу Замовника.  Об’єкт розташовується за адресою: м. _______, вул. _______, буд. ___.

2.    Ціна договору.

2.1.    Загальна вартість робіт за даною угодою, включаючи вартість матеріалів і транспортних витрат, складає ________(Прописом) гривень, включаючи ___ПДВ.
2.2.    Розрахунок робиться  після  остаточної  здачі робіт Підрядником Замовникові, впродовж 5 банківських днів після підписання акту здачі-приймання.
2.3.    Оплата витрат, пов’язаних з підвищенням ціни Договору, здійснюється ЗАМОВНИКОМ на підставі рахунку, виставленого ПІДРЯДНИКОМ у рамках підписаного Сторонами додаткової угоди до цього договору.

3.    Права і обов’язки сторін.

3.1.    ЗАМОВНИК ЗОБОВ’ЯЗУЄТЬСЯ:
3.1.1.    Сплатити ПІДРЯДНИКОВІ роботи, передбачені п.1.1. цього Договору, в розмірах і в строк, не пізніше за кожного _____ числа, наступного місяця.
3.1.2.    Для проведення робіт узгоджено п. 1.1. оформити письмово замовлення-заявку з вказівкою дати і часу початку робіт(за погодженням сторін допускається  оформляти заявку в усній формі або телефонограмою).
3.1.3.    Забезпечити доступ Підрядникові на дах будівлі.
3.1.4.    Забезпечити повну відсутність автотранспорту і будь-яких інших цінних предметів на площі в радіусі п’ятнадцяти метрів від цоколя, що належить сектору фасаду Будівлі, в якій у відповідний період часу здійснюються роботи, що надалі іменується “Небезпечна Зона”
3.1.5.    Надати ПІДРЯДНИКОВІ приміщення для розміщення його співробітників, зберігання матеріалів, устаткування, інструменту і забезпечувати їх збереження під час відсутності співробітників ПІДРЯДНИКА за умови дотримання ПІДРЯДНИКОМ режиму, встановленого ЗАМОВНИКОМ на Об’єкті.
3.1.6.    Сплатити додаткові роботи, матеріали і устаткування на підставі рахунку, виставленого ПІДРЯДНИКОМ у рамках підписаного Сторонами додаткової угоди до цього договору.

3.2.    ПІДРЯДНИК ЗОБОВ’ЯЗУЄТЬСЯ:
3.2.1.    Прибувати на об’єкт, для очищення покрівлі впродовж 24 годин з моменту отримання заявки від Замовника.
3.2.2.    При виконанні робіт обгороджувати зону скидання снігу яскравою стрічкою і виставляти низового робітника.
3.2.3.    Підрядник    має   право самостійно   визначати   способи виконання завдання Замовника.
3.2.4.    Підрядник зобов’язаний негайно попередити  Замовника незалежних від Підрядника обставин, які призводять до невиконання  зобов’язань, обумовлених форс-мажорними обставинами, що виникли окрім волі і бажання Сторін і які не можна передбачати або уникнути.
3.2.5.    Для виконання узятих на себе зобов’язань за даною угодою Підрядник має право притягати для виконання робіт будь-яких третіх осіб на власний вибір. При цьому Підрядник несе перед Замовником усю відповідальність за виконання узятих на себе зобов’язань і умов за даною угодою.

4.    Відповідальність сторін.

4.1.    За дотриманням правил техніки безпеки, виробничої санітарії і правил під час виконання робіт несе відповідальність Підрядник.
4.2.    Якщо в ході виконання робіт Підрядником причинний збиток майну Замовника, Підрядник зобов’язаний впродовж 10 робочих днів своїми силами відновити пошкоджене майно, або в цей же термін відшкодувати Замовникові його витрати на відновлення пошкодженого майна, окрім того майна, яке знаходиться в Небезпечній зоні.
4.3.    Відповідальність за спричинення шкоди лежить на потерпілому у разі, якщо він(а) проігнорував належним чином розміщену маркіровку Небезпечної Зони.
4.4.    Жодна із сторін не несе відповідальності перед іншою стороною за затримку або невиконання зобов’язань, обумовлені обставинами, що виникли окрім волі і бажання Сторін і які не можна передбачати або уникнути, включаючи оголошену або фактичну війну, епідемії, блокаду, ембарго, землетруси, повені і інші стихійні лиха.
4.5.    Сторони Договору роблять усі зусилля для врегулювання виниклих між ними розбіжностей. Спори, які не можуть бути улагоджені за даною угодою, вирішуються у встановленому законодавством порядку.

5.    Приймання Замовником роботи, виконаної Підрядником.

5.1.    Замовник  зобов’язаний  в  терміни  і  в  порядку,   передбачені цим договором   підряду,  за участю  Підрядника  оглянути  і прийняти виконану  роботу   (її  результат)   по  акту  здачі-приймання,  а   при   виявленні відступів  від  договору,  погіршуючих  результат  роботи,  або  інших недоліків в роботі негайно заявити про це Підрядникові.
5.2.    Замовник,  що прийняв  роботу  без перевірки,  втрачає право посилатися на недоліки роботи,  які могли бути  встановлені  при звичайному способі її приймання(явні недоліки).

6.    Завершальні положення.

6.1.    У  всьому іншому,  не врегульованому в цьому договорі,  що зокрема, стосується  відповідальності  Сторін,  термінів   виявлення неналежної якості роботи,  термінів позовної давності,  застосовуються норми чинного цивільного законодавства Росії.
6.2.    Договір укладений на зимовий період. Початок: 01 грудня 2005 року. Закінчення: 31 березня 2006 року.
6.3.    Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за даною угодою, складений в 2-х екземплярах.
6.4.    Адреси Сторін і їх банківські реквізити :

ЗАМОВНИК:                              ПІДРЯДНИК

________________                       ________________
м.п.                                                         м.п.